באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף עיין בתנאי השימוש

מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות של אתר פריגו ישראל סוכנויות בע"מ בכתובת, https://perrigo-pharma.co.il.

היא מתארת את האופן שבו אנו - מפעילי האתר, אוספים ומשתמשים במידע במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.
בשימוש באתר, הינך מסכים להיות מחויב למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באתר. מדיניות פרטיות זו נדרשת להיקרא יחד עם תנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש"), ויחדיו תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם בין המשתמשים לבין החברה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש עשויים להתעדכן בעתיד, ולכן המשתמשים מתבקשים להתעדכן מעת לעת במדיניות המעודכנת הנמצאים בכתובת:

http://perrigo-pharma.co.il/wp-content/uploads/2016/01/Terms-of-Use.pdf.

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר.
אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל עת ניתן לפנות אלינו בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו.

 

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן של המקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו כמובן מתייחסת גם לכן הנשים.

המידע שאנחנו אוספים במהלך הפעילות שלך באתר

אם תבחר ליצור איתנו קשר באמצעות מילוי טופס "יצירת קשר", יהיה עליך למלא את שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. אנו נהיה רשאים לשמור מידע זה ובמקרה כאמור הוא ישמש אותנו אך ורק על מנת ליצור עמך קשר בהמשך לפנייתך, ולא נעביר אותו לאף גורם אחר, למעט כנדרש על פי דין או לשם הגנת החברה ומשתמשי האתר, כמתואר בהמשך מסמך זה. לא חלה עליך חובה חוקית למסור כל מידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.
כמו מרבית אתרי האינטרנט, גם מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של משתמשי האתר, כדוגמת הדפים שנצפו, משך הפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובת האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגעת לאתר וסוג מערכות ההפעלה במחשב שלך (להלן - "פעילות של משתמשי האתר").
המידע אודות פעילות של משתמשי האתר נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגים') של האתר ובנוסף, הוא נקלט אצל חברות המספקת לנו שירותי פרסום ממוקד, שירותי מידע וניתוח סטטיסטיים וכן שירותי אבטחה לאתר והגנה מפני תקיפות של האקרים.

מדוע אנחנו אוספים את המידע?

המידע שאנו אוספים אודות פעילות משתמשי האתר שתיארנו לעיל מאפשר לנו לספק לך ולמשתמשים אחרים את השירות, לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר וכן כדי לאכוף את תנאי השימוש, לחקור ולמנוע שימוש לרעה באתר, כדוגמת הפרות זכויות, הונאות וגניבות זהות ובמידת הצורך אף לצורך הליכים משפטיים הנוגעים לכך, וכן ולצורך ביצוע פרסומות ממוקדות של מוצרינו (לדוגמא באמצעות פרסום "באנרים" באתרים בהם תגלוש.

עם מי אנחנו משתפים את המידע?

אנחנו משתפים מידע אודות פעילות משתמשי האתר עם חברות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע. בכלל זה נזדקק לשתף מידע עם חברות הנותנות שירותים שונים כדוגמת סטטיסטיקה, אבטחת מידע ופרסום ממוקד. כאמור, לא נשתף פרטים שמילאת לצורך יצירת קשר עם החברה, למעט כנדרש על פי דין ולצורך הגנת החברה או משתמשי האתר.

גילוי על פי חוק

במקרה בו החברה תידרש לגלות מידע אישי, מידע שאינו אישי או כל מידע אחר על פי חוק, למשל בהתאם לצו בית משפט או בהתאם לדרישות החוק, לחברה תהא הסמכות לגלות מידע אישי זה. מדיניות החברה היא לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ולכן היא תחשוף מידע ככל שתידרש לכך כאמור לעיל.

הגנת החברה ומשתמשי האתר

ייתכן שהחברה תגלה מידע אישי או כל מידע אחר שקשור לעניין, במקרה בו, לשיקול דעתה הבלעדי, יש צורך להגן על האתר או על השירותים המוצעים, על הזכויות או הנכסים של החברה או זכויותיהם של צדדים שלישיים. ייתכן והחברה תגלה מידע אישי או כל מידע רלוונטי אחר במקרה בו יש לה סיבה סבירה להאמין שגילוי מידע כאמור הוא הכרחי כדי לזהות, למצוא או לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מי שהפר את מדיניות הפרטיות (בין במתכוון ובין אם אחרת) וגרם לנזק או הפרעה לזכויות ונכסי החברה, למשתמשים או לכל מי שעלול להיפגע מהפרה כאמור. שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשים לגילוי מידע על כאמור לרשויות אכיפת החוק, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ככל שהחברה מאמינה שגילוי כזה נדרש וראוי.

מיזוג או רכישה

אם נמזג את פעילותנו עם חברה אחרת, או נירכש על ידי חברה אחרת, החברה החדשה תיכנס בנעלינו ותשתמש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הזו.

שמירת המידע

אנו רשאים לשמור את המידע שלך, אם יש צורך בכך, לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, ולמטרות תיעוד וארכוב.
המידע שאנו אוספים נשמר (לפי סוג המידע) על גבי מערכות המחשב שלנו, במערכות המחשב של האתר, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, לרבות בארצות הברית. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, פרסום ממוקד וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה, לרבות בארצות הברית. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

נוהגי פרטיות של אתרים אחרים

המדיניות הזו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים – שם הפעילות איננה מנוהלת על ידינו ובהתאם, נוהגי הפרטיות שלהם יכולים להיות שונים. כפי שמצאת לנכון לעיין במדיניות זו, אנו ממליצים לעיין גם במדיניות של כל אתר אליו הופנית מהאתר שלנו.

Cookies

Cookies הם קבצים קטנים שנשמרים במחשב שלך. אנו משתמשים בהם לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הן Session Cookies והן נמחקות בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.
Cookies אחרות נשמרות לפרק זמן מסוים. אלה הן ה – Persistent Cookies. אנו משתמשים בהן לדוגמה כדי שלא תצטרך להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל ביקור באתר. הן נשמרות למשך חודש ימים או יותר, בהתאם לצורך ולהחלטתנו מעת לעת.
ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימות. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה לשבש את היכולת שלך להשתמש באתר.

הבחירה שבידיך

עומדת לרשותך זכות מוקנית בחוק לעיין במידע שעליך, השמור במאגרי האתר ולדרוש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שגויים, מוטעים או לא מעודכנים.
אנחנו נימחק כל מידע אישי שקיבלנו ממשתמש לאחר קבלת דרישה בכתב מאותו משתמש. איננו יכולים לשחזר מידע שנמחק.

אבטחת מידע

אנו נוקטים באמצעים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע שנמסר לנו, גם בזמן המסירה וגם לאחר שאנו מקבלים אותו. אך, לא קיימות שיטות העברה או אחסון אלקטרוני שהינן בטוחות לחלוטין. לכן, למרות שאנו משתדלים לנקוט בדרכים מקובלות בכדי להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו המוחלט של המידע.

פניות

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו דרך הלינק הבא:

 http://perrigo-pharma.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.

עודכן לאחרונה ביום: 24.12.20